Bronstijd/IJzertijd URNENVELD

In het museum is een vitrine ingericht met gerestaureerde vondsten uit een urnenveld dat stamt uit de overgang van de Bronstijd naar de IJzertijd (ca. 3.000 jaar geleden). De ontdekking werd gedaan door een landbouwer die bij het aanleggen van een aspergeveld de resten van de urnen aan de oppervlakte aantrof en aan de vereniging meldde. Nog voordat de asperges werd ingeplant werden we in de gelegenheid gesteld de vondsten uit ca. 50 graven te bergen en het grafveld in kaart te brengen. Hierbij bleek dat vrijwel het gehele grafveld was verstoord.

archeologie

ROMEINSE TIJD EN MIDDELEEUWEN
De brede achterwand van het museum is gereserveerd voor de vondsten uit de latere perioden, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Rond 4000 voor Christus begon men in Zuidoost-Europa metalen te gebruiken om werktuigen te vervaardigen. De mens ontdekte dat men koper via verwarming en behamering vrij gemakkelijk allerlei vormen kon geven. Het vervolg van het leerproces toonde dat men het koper, door het nog meer te verwarmen vloeibaar kon maken. Koper was makkelijker te vervormen en te herbewerken (omsmelten!) dan steen. Het gebruik van koper verspreidde zich geleidelijk over Europa. Ook in onze streken leerden de mensen zo sporadisch het eerste metaal kennen. Dat metaal kwam via handelaren uit heel Europa. In het tegenwoordige Nederland kon men het niet vinden. Door tin toe te voegen aan het koper werd het smeltpunt verlaagd. De combinatie koper-tin gaf uiteindelijk brons. Bronzen voorwerpen zoals bijlen en speerpunten zijn in onze contreien algemener. In vergelijking met het rijke Middeneuropese gebied is Nederland bronsarm. Er waren ook weinig ruilmiddelen om zo aan brons te komen. Later werd brons vervangen door ijzer, hetgeen in Nederland wel sporadisch gewonnen is. Kort voordat de Romeinen in ons land kwamen, werd het glas ge├»ntroduceerd. We vinden het terug als kleine fragmenten van voornamelijk blauwe armbanden. Enkele vormen komen in het Maasdal veelvuldig voor, maar evenals bij de eerder genoemde vondsten uit de bronstijd zijn ook de glasvormen in Midden-Europa veel rijker.

MEER INFORMATIE
HVR-jaarboek 1989, pagina 46-53; T. Lupak / J. Smeets: IJzertijdvondsten te Vlodrop en Herkenbosch
HVR-jaarboek 1990, pagina 120-132; J. Smeets: Archeologische vondsten: glas