Doelstelling

De vereniging heeft ten doel de studie en beoefening van de heemkunde in de Roerstreek in de meest ruime zin, in het bijzonder de lokale aspecten betreffend, teneinde de kennis daarvan te bevorderen en de belangstelling daarvoor in de samenleving te wekken; alsmede het zelfstandig, op eigen titel, opkomen voor het behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden; waar nodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten of demogelijke gevolgen daarvan, te beïnvloeden en/of te voorkomen.

ROERSTREEK
Onder Roerstreek wordt verstaan het gebied met de kerkdorpen Herkenbosch, Herten, Linne, Melick, Montfort, Sint-Odiliënberg, Posterholt en Vlodrop.

VERWEZENLIJKING VAN DE DOELEN
De Heemkundevereniging Roerstreek tracht haar doelen te bereiken door:

 • het verrichten van onderzoek -mede in relatie tot de aangrenzende gebieden- naar de geschiedenis en oudheidkunde, de natuurlijke historie en de volkskundige gebruiken van de Roerstreek, het aldaar onder leiding van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek verrichten van en/of het medewerken aan oudheidkundig bodemonderzoek, alsmede het publiceren van de bevindingen daarvan
   
 • het bevorderen van de instandhouding en uitbreiding van verzamelingen de Roerstreek betreffende op archeologische, geologisch, paleontologisch, (streek)historisch, numismatisch, biologisch, natuurhistorisch en volkskundig gebied
   
 • het inrichten van een wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke bibliotheek, alsmede een documentatiecentrum in de vorm van verzamelingen op beeld- en informatiedragers in de meest ruime zin, in eerste instantie de Roerstreek betreffende
   
 • de exploitatie van een streekmuseum waarin alle verzamelingen van de vereniging ten behoeve van studie en onderzoek zijn ondergebracht en waarin door het houden van vaste en wisselende exposities en andere museale activiteiten de kennis van en de belangstelling voor alle aspecten van de heemkunde in de meest ruime zin worden gewekt en bevorderd
   
 • het zo nodig adviseren van particulieren en (overheids)instellingen binnen het werkgebied op terreinen die raken aan de historie en folklore van de streek of die betrekking hebben op behoud, herstel en de bescherming van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurhistorische waarden van de Roerstreek en haar omgeving, die met verwijdering of aantasting wordt bedreig, waar nodig met een zelfstandige, op eigen titel, gebruikmaking van alle gegeven wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten en/of mogelijke gevolgen daarvan te voorkomen casu quo de besluitvorming dienaangaande te beïnvloeden
   
 • het zo regelmatig mogelijk houden van activiteiten zoals vergaderingen, lezingen, cursussen, reizen, excursies en wandelingen alsmede het uitgeven van publicaties de Roerstreek betreffende ten behoeve van haar leden en/of andere belangstellenden
   
 • het onderhouden van contacten en het samenwerken met verenigingen en instellingen in  binnen- en buitenland die op dezelfde of aanverwante terreinen werkzaam zijn
   
 • alle andere wettige middelen